KONKURS FOTOGRAFICZNY ” MOJA SADZONKA OD DREWNEXU”

KONKURS FOTOGRAFICZNY ” MOJA SADZONKA OD DREWNEXU”

„MOJA SADZONKA OD DREWNEXU”

Zrób zdjęcia miejsca, w którym została zasadzona sadzonka drzewa otrzymana od Drewnexu i prześlij je  na adres mailowy: marketing@zielonekominkowe.pl

Sadzonki drzew, o których mowa powyżej, to sadzonki, które przez cały rok 2022 były rozdawane przy różnego rodzaju akcjach promocyjnych

firmy Drewnex oraz dodawane do zamówień drewna kominkowego. 

Do wygrania czujniki dymu.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO„MOJA SADZONKA OD DREWNEXU”

z dnia 1 grudnia 2022 roku

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu  „MOJA SADZONKA OD DREWNEXU” zwanego dalej „Konkursem”, jest 1. Drewno Opałowe Sp. z o.o. mająca swoją siedzibę w Piecowicach, ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowice, posiadająca numer NIP 7010975698 i REGON 385813526, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs jest przeprowadzany na stronie internetowej Organizatora dostępnej w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.drewnex24.pl/blog/konkursy/konkurs-fotograficzny-moja-sadzonka-od-drewnexu (dalej: „Strona Internetowa”), na stronie na Facebooku – serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/drewnex24/(dalej: „Strona na Facebooku”), na Instagramie – serwisie dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL:https://instagram.com/drewnex24.pl?utm_medium=copy_link (dalej: „Strona na Instagramie”). 

3. Strona na Facebooku prowadzona jest na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” (URL: https://www.facebook.com/page_guidelines.php). Strona na Instagramie prowadzona jest na podstawie regulaminu Instagrama (URL: https://help.instagram.com/478745558852511). 

4. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: http://www.facebook.com (dalej: „Facebook”), serwisem Instagram dostępnym w sieci komputerowej Internet pod adresem URL: https://www.instagram.com (dalej: „Instagram”) ani z nimi związany. 

5. W przypadku, gdyby na gruncie polskiego prawa odpowiedzialność za naruszenia niniejszego Regulaminu ponosił serwis Facebook w sposób, którego nie da się wyłączyć postanowieniami niniejszego Regulaminu, uczestnicy powinni skierować swoje roszczenia do Organizatora, jako podmiotu gwarantującego prawidłowość realizacji Konkursu (por. art. 3853 pkt 1. i 2. Kodeksu cywilnego). 

6. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje i dane osobowe podawane przez Uczestnika są informacjami udostępnianymi Administratorowi i Organizatorowi, zgodnie z postanowieniami § 5, a nie Facebookowi.

Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny w sieci Internet pod adresami URL:https://www.drewnex24.pl/blog/konkursy/konkurs-fotograficzny-moja-sadzonka-od-drewnexu https://www.facebook.com/drewnex24/ i https://instagram.com/drewnex24.pl?utm_medium=copy_link, a hiperłącze do niego jest publikowane przy informacji konkursowej, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu.

7. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem („Regulamin”) i przepisami prawa polskiego.

9. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919 i n. Kodeksu cywilnego. 

10. Niniejszy Konkurs nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 847).

§ 2

UCZESTNICY

1. Udział w Konkursie ma charakter dobrowolny i  bezpłatny. 

2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która:

  • jest osobą pełnoletnią 
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 3

TERMIN I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs rozpoczyna się dnia 01.12.2022 r. o godz. 8:00 i kończy się dnia 01.12.2023 o godz. 23:59, przez co rozumie się moment, do którego Uczestnicy mają prawo zgłaszać Zadanie konkursowe określone w ust. 3 poniżej. Konkurs zostanie ogłoszony poprzez opublikowanie informacji na Stronie Internetowej, opublikowanie postu na Stronie na Facebooku przy użyciu funkcjonalności „Status” oraz opublikowanie wpisu na Stronie na Instagramie.

2. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie: wykonanie Zadania konkursowego, o którym mowa w ust. 3; zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu  i zaakceptowanie go.

3. Zadanie konkursowe polega na:  wykonaniu zdjęcia miejsca w którym została zasadzona sadzonka drzewa otrzymana od Drewnexu i przesłanie go na adres mailowy: marketing@zielonekominkowe.pl

Sadzonki drzew, o których mowa powyżej, to sadzonki, które przez cały rok 2022 były rozdawane przy różnego rodzaju akcjach promocyjnych firmy Drewnex oraz dodawane do zamówień drewna kominkowego. 

Zdjęcia, o których mowa powyżej, wraz z podpisaną zgodą na udział w konkursie należy przesyłać na adres mailowy: marketing@zielonekominkowe.pl

4. Wysłanie do Organizatora przez Uczestnika zdjęcia konkursowe w ramach wykonania Zadania konkursowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie zdjęcia konkursowego, o którym mowa w ust. 3, na Stronie Internetowej, Stronie na Facebooku i Stronie na Instagramie w czasie trwania Konkursu.

Wysłanie do Organizatora przez Uczestnika zdjęcia konkursowego w ramach wykonania Zadania konkursowego zgodnie z ust. 6  jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą zdjęcia konkursowego i/lub że Uczestnikowi przysługuje do niego (jako całości) nieograniczone osobiste i majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne, a także, iż zdjęcie konkursowe nie narusza praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z  rozpowszechnianiem jej  wizerunku, jest wolne od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec  osób trzecich z tytułu eksploatacji zdjęcia konkursowego na polach eksploatacji wymienionych w ust. 5. Wysyłając do Organizatora zdjęcie konkursowe, każdy Uczestnik godzi się również i oświadcza, że zdjęcie konkursowe będzie zamieszczone na Stronie Internetowej, Stronie na Facebooku i Stronie na Instagramie bez  ograniczeń czasowych i terytorialnych w zakresie związanym z organizacją Konkursu.  

5. Wysyłając do Organizatora zdjęcie konkursowe Uczestnik godzi się i oświadcza, że w przypadku otrzymania Nagrody (§ 4 Regulaminu) w zamian za tę Nagrodę  przechodzą na Organizatora, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkie majątkowe prawa  autorskie do zdjęcia konkursowego. Przeniesienie praw autorskich zachodzi na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy zdjęcia konkursowego, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową, użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii, rozpowszechnianie, w szczególności w sieci komputerowej Internet, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie, używanie treści w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w  reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych, publiczne udostępnianie zdjęcia konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym, wprowadzanie do pamięci komputera. Powyższe  zostanie  potwierdzone w pisemnym oświadczeniu Laureata podpisanym przy czynności protokolarnego odbioru Nagrody w Konkursie, o którym mowa w § 4 Regulaminu. Uczestnik wyraża  również zgodę na wykorzystanie zdjęcia konkursowego do tworzenia utworów zależnych (modyfikacje i  przekształcenia). Organizator nabywa te prawa z chwilą wydania Uczestnikowi Nagrody (§ 4  Regulaminu) na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego. Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie ze zdjęcia konkursowego na każdym odrębnym polu eksploatacji.

 6. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie zdjęcia konkursowego w materiałach marketingowych Organizatora, w szczególności Uczestnik wyraża zgodę na włączenie zdjęcia konkursowego do innego utworu (np. spotu reklamowego, reklamy, gazetki) oraz na dodanie do zdjęcia konkursowego elementów marketingowych Organizatora.

7.  Organizator ma prawo do usunięcia  treści Zadania konkursowego albo uniemożliwienia dostępu do treści Zadania konkursowego (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi przez Facebook): w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze lub związanej z nią działalności; w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, iż zawiera ona treści rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Organizatora lub innych podmiotów z nim związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego; z względów bezpieczeństwa, o ile jest to uzasadnione i wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Organizator ma prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy podejmują działania sprzeczne z prawem lub  Regulaminem oraz regulaminami Facebooka i/lub Instagrama, w  szczególności Uczestników, którzy: podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka lub Instagrama; podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu osób trzecich; tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook lub Instagram w celu uniknięcia weryfikacji wieku; nie spełnią któregokolwiek z wymogów uczestnictwa wskazanych w Regulaminie.

9. Organizator w sytuacjach, o których mowa w ust. 7 i 8, bezzwłocznie prześle informację o usunięciu treści Zadania konkursowego albo uniemożliwieniu dostępu do treści Zadania  konkursowego do Uczestnika za pomocą wiadomości prywatnej na  profilu Facebook, wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną na adres, z którego Uczestnik wysłał Zadanie konkursowe do Organizatora, jak również bezzwłocznie prześle informację o wyłączeniu z Konkursu za pomocą wiadomości prywatnej na profilu Facebook, wiadomości prywatnej na profilu Instagram, wiadomości e-mail lub pocztą tradycyjną na adres, z którego Uczestnik wysłał Zadanie konkursowe do Organizatora. 

§ 4

NAGRODY i LAUREACI

1. Nagrodami w Konkursie (dalej: Nagroda) są: czujniki dymu z logo Drewnexu o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy. 

2. W konkursie zostało przewidzianych 40 Nagród (40 sztuk czujników dymu, o których mowa w ust. 1 powyżej). Zadania konkursowe zostaną poddane ocenie przez Komisję konkursową (dalej: Komisja) w składzie 3-osobowym powołaną przez Organizatora. 

3. Nagrodą w Konkursu zostanie wyróżnionych czterdziestu zwycięskich Uczestników (dalej: Laureatów), których Zadania konkursowe zostaną uznane przez Komisję konkursową za najlepsze pod względem atrakcyjności, estetyki, oryginalności, unikatowości, ciekawości, stylu i kreatywnego podejścia do tematyki Konkursu.  

4. Wyłanianie Laureatów będzie odbywać się na koniec każdego kwartału, tj. 10 Laureatów zostanie wybranychy w dniu 01.03.2023 r., 10 Laureatów zostanie wybranych w dniu 01.06.2023 r, 10 Laureatów zostanie wybranych w dniu 01.09.2023 i 10 Laureatów zostanie wybranych w dniu 01.12.2023 r. 

5. Łącznie w Konkursie zostanie wyłonionych 40 Laureatów. 

6. Uczestnik może zostać wyłoniony jako Laureat wyłącznie 1 (jeden) raz w czasie trwania Konkursu. 

7. Każdemu Laureatowi przysługuje tyko 1 (jedna) Nagroda.

8. Uczestnik nie może żądać wymiany wygranej nagrody na inną nagrodę lub na ekwiwalent pieniężny.

9. Nagrodę otrzymuje Laureat, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli przed odbiorem Nagrody nastąpiły okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 7 i 8 Regulaminu i w § 7 ust. 4 Regulaminu, wówczas ponownie odpowiednio stosuje się procedurę określoną w ust. 3.  

10. Nie ma możliwości przekazania nagrody innej osobie niż Laureat.

11. Informacje o Laureatach, wraz z podaniem jego imienia i nazwiska lub pseudonimu (§ 5 ust. 4 Regulaminu), zostaną opublikowana przez Organizatora na Stronie Internetowej, Stronie na Facebooku i Stronie na Instagramie w dni określone w ust. 4.Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o wynikach konkursu.Laureat poda swoje dane celem identyfikacji i które są niezbędne do odbioru nagrody tj.:

  • imię i nazwisko, 
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail, 
  • nr telefonu kontaktowy,
  • oświadczenie o treści „Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich powyższych danych osobowych przez Organizatora z przeznaczeniem do wykorzystania tych danych w celach potrzebnych do odebrania przeze mnie Nagrody w Konkursie. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu. Zostałem poinformowany, że podanie powyższych danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych we wcześniejszym zakresie.”

Przekazanie przez Laureata swojego numeru telefonu oraz adresu  e-mail jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu z Laureatem w  celu wydania Nagrody. Dane te nie będą  wykorzystywane w innych celach. 

Przekazanie Organizatorowi danych, o których mowa w ust. 11 nie  jest obowiązkowe, jednak jest niezbędne celem dokonania odbioru  nagrody w sposób określony w ust. 1 i 3 i 1 i 4. Niepodanie danych  lub podanie nieprawdziwych danych skutkuje utratą przez  Laureata prawa do Nagrody.

12. Informacja o Laureatach, którym została przyznana Nagroda  zostanie opublikowana przez Organizatora na Stronie  Internetowej, Stronie na Facebooku i Stronie na Instagramie w  dniach określonych w ust. 4 powyżej o godz. 14:00. Nagrody, o których mowa w ust.  1 zostaną wydane Laureatom z zachowaniem obowiązujących  przepisów prawa podatkowego. Nagroda wydana zostanie  uwzględniając przepisy skarbowe. Pula nagród nie przekracza  kwoty 500 zł i tematyka konkursu jest artystyczna. Nie podlega  więc  potrąceniu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób  fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody  i nie jest  odprowadzona  do właściwego urzędu skarbowego przez  Organizatora. 

13. Nagrody zostaną wysłane kurierem na adresy wskazane przez  Laureatów lub Laureaci, jeżeli przekażą taką informację  Organizatorowi, będą mogli odebrać Nagrodę pod adresem  Organizatora: ul. Sportowa 24, 55-093 Piecowi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *